1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van de voorwaarden.

2. De honorering van de interieurarchitect kan worden overeengekomen op basis van een tevoren vastgesteld uurtarief of door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde BTW (tenzij anders afgesproken). De bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs,.. Deze kosten worden (afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd) aan de opdrachtgever in rekening gebracht als ook medegedeeld indien van toepassing. Ook is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht, bij wijziging van de opdracht door de opdrachtgever zowel tijdens het ontwerpproces als nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd en bij meerwerken op verzoek van de opdrachtgever.

3. Alle tekeningen, documenten en andere bescheiden die de interieurarchitect bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

4. De interieurarchitect heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Daarentegen is het de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de interieurarchitect, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de interieurarchitect.

5. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door één der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door de interieurarchitect, alsmede bij tussentijdse beëindiging door de interieurarchitect wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is de interieurarchitect gerechtigd te vorderen: 20% van het totaalbedrag van de opdracht alsmede de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die de interieurarchitect ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

6. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de interieurarchitect en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, zijn steeds afwijkingen van geringe betekenis.

7. De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) interesten op gelijk aan 10 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 150) als schadebeding.

8. Er worden geen kortingen toegekend bij contante betalingen.

9. De op de facturen betrekking hebbende klachten zijn ontvankelijk binnen de zeven kalenderdagen volgende op de ontvangst van de factuur.

10. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden | BURO K
ONTWERP